Husorden

Husordenen er vedtaget på generalforsamlingen marts 2019.

Overordnet ønsker vi:
Et godt naboskab
En rolig og attraktiv ejendom
Mindst mulig gene naboerne imellem med hensyn til støj og uro

En husorden skal sikre, at alle har det godt i huset, og man bør derfor påtale det over for sine naboer, hvis den overtrædes. Sker overtrædelser flere gange til gene for andre, kan beboere rette skriftlig henvendelse til ejerforeningens bestyrelse, som så vil behandle sagen og tage den op med den, der klages over.

Støj: Vores hus er meget lydt. Beboerne bedes vise hensyn til hinanden og generelt begrænse støj, herunder musik og tramp, så man ikke generer andre beboere. I tidsrummet fra kl. 22.00 til 07.00 (kl 23.00 – 09.00 i weekender) bedes man undlade at spille høj musik eller benytte støjende maskiner, fx vaskemaskiner og støvsugere.

Skal man holde større sammenkomster, bedes man sætte en seddel op i begge opgange med et par dages varsel, så andre beboere kan planlægge efter det. Musik skal under alle omstændigheder dæmpes kl. 22 på hverdage inkl. søndag aften, og kl. 23 fredag og lørdag.

Egen lejlighed:

Altaner: Afdækning af altanen skal ske med hvid plade. Plade og maling stilles til rådighed af ejendommen. Vinduer og altandøre skal være hvide på ydersiden.

Afløb: Afløb fra toiletter og vaske skal holdes rene, så oversvømmelser undgås.

Affald. Skakten er udelukkende til husholdningsaffald i lukkede affaldsposer.

Affaldet lander i en papirsæk. Derfor må intet skarpt, tungt eller fedtet smides i.

Al andet affald indgår i kommunens genbrugsordning.

Containere til glas, papir og batterier er at finde på pladsen ved Ordrup Station.

Containere til plast, pap og metal er at finde i gavlen af vores hus.

Giftigt affald, kemikalier, LED pærer, keramik, porcelæn o.l. skal i de røde bokse indenfor døren til vores fyrkælder.

Storskrald i gennemsigtige plastposer sættes på fortovet til afhentning tordage i ulige uger.

Hvis storskrald ikke medtages af kommunen, skal pågældende ejer selv bortskaffe det.

Ved flytning skal ejer tage sit storskrald med sig, med mindre der er afhentning dagen efter.

Affald, som ikke passer ind i øvrige kategorier skal bringes ned i skralderummet og placeres i den ekstra papirsæk. F. eks. flamingo eller kattegrus (som skal i sin egen lukkede plastpose først).

Det er naturligvis ikke tilladt at nedkaste affald fra vinduer og altaner.

Fællesarealer og -anlæg:

Fællesrum f.eks. tørrerum og cykelkælder, må kun bruges til det, de er beregnet til. Beboerne bedes rydde op i lokalerne efter sig, lukke vinduer og sikre, at rummene efterlades låst. Fællesrum må ikke bruges til opbevaring af private genstande, møbler, legetøj el lign.

Der må ikke stå barnevogne, cykler eller andet i gangene, der hindrer passage. Der må ikke stå sko, skrald, legetøj o.l. på repos’erne eller foran dørene, da trappeopgangen er flugtvej ved brand. Cykler må ikke stilles foran hoveddørene eller andre steder på fællesarealerne, men skal i cykelkældrene. Arealerne foran hoveddørene er brandveje. Bestyrelsen kan give dispensation til placering af kørestol/gangstativ til ældre og gangbesværede. Affald og kasserede ejendele må ikke placeres på fællesarealerne, hverken ude eller inde. Der må ikke ryges på trapperne og de indendørs fællesarealer.

Branddøre: Døren fra trappegang til kælder er en branddør og skal til enhver tid holdes lukket. Der er røgalarmer i kældre og øverst i opgangene.

Dørtelefoner og yderdøre: Dørtelefonen er en del af sikkerheden i huset. Luk ikke op for fremmede uden at tage imod dem og sikre, at de har et lovligt ærinde i ejendommen. Beboerne bedes sikre, at yderdøre lukkes forsvarligt.

Have: Ejendommens hegn og buske må ikke beskadiges, og grene må ikke afbrækkes. Det er vores fælles ansvar at holde haven og pæn og ordentlig, og alle skal bidrage til dette.

Havedag: Der afholdes en havedag, ca. 4 timer, forår og efterår. Datoen vil blive slået op i opgangene senest en måned inden. Alle ejere bør for fællesskabets skyld deltage i denne. Skulle man være forhindret på den pågældende dag, aftales alternativt tidspunkt og opgave med bestyrelsen.

Parkering: Parkering skal ske i eller foran egen garage/p-plads eller på gaden. Campingvogne, trailers o.l. må ikke parkeres på ejendommens grund.

Radio/tv: Private radio/tv-antenner må ikke opsættes på altaner eller uden på huset.

Vasketøj: Der må ikke tørres tøj i vinduerne eller synligt på altanerne. Tørt tøj i tørrekælderen skal nedtages hurtigst muligt.

Grill: Det er tilladt at grille på altanerne, så længe at det kan ske uden gene for de omkringboende. Ejendommen har i øvrigt en grill i haven, som kan benyttes (egne kul medbringes).

Trampolin: Trampolinen må bruges mellem kl 10 – 20.

Husordenen kan ændres på generalforsamlingen ved simpelt flertal.

Billedresultat for orange roser